Muddler

The Muddler این Muddler اضطراب، جمع آوری scatterbrained که انتخاب در قهوه قلع زندگی می کنند است. او دور ذخیره تمام دکمه های او را می یابد، اما با مجموعه خود را به طرز ناامید کننده ای بی دقتی. Muddler همیشه فراموش کردن و از دست دادن همه چیز است.

Muddler تا حدودی خجالتی است یک دم، یک ظرف را بر سر و لباس خود را در لباس ژنده می پوشد. Muddler همسرش، فازی، در حالی که بر روی یک ماجراجویی با ماندنی اتفاق می افتد دیدار کرد. خر خر فرزند خود است، اگرچه او با Moomins زندگی می کند.

Muddler، برادرزاده Hodgkins مخترع است، به نظر می رسد در خاطرات ماندنی اتفاق می افتد کتاب.