شخصیت

ساکنان Moominvalley

این دره موجود شگفت انگیزی است، پر از موجودات کمی شاد و درختان شکوفا. A، رودخانه های باریک و شفافی را از کوه، باد سراسر Moominhouse آبی، و سپس ناپدید به سرزمینهای همسایه، که در آن موجودات دیگر تعجب از کجا آمده است.